งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่16(7/2562)เมื่อวันที่27มิถุนายน 2562 และครั้งที่17(8/2562)เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป