งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 2.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,088 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๑ จำนวน 7 ราย และอันดับ ๒ จำนวน 24 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 3.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 239 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 4.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 42 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 5.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-18-5-7-62-5.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 35 ราย ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 6 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 2.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองและเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง จำนวน 11 ราย และเกียรตินิยมเหรียญเงิน จำนวน 10 ราย ประจำปีการศึกษา 2561 2.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-18-5-7-62-5.3.pdf
ทั่วไป