งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิจารณาลงนามคำสั่ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการ 2. นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป