งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 4.1 รายงานหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ 1.ที่ประชุมรับทราบหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561 2.ที่ประชุมเห็นชอบให้งดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-4.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 4.2 รายงานการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกรรมการสภาม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ 1.ที่ประชุมรับทราบกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังเสนอ 2.ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในวันที่30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-4.2.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 4.3 รายงานผลการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-4.3.pdf
ทั่วไป