งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติ(ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : 1. อนุมัติ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2. เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายรับ และรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน หากได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว อาจมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องตามการพิจารณาดังกล่าว
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป