งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 1.2 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่16(7/2562)เมื่อวันที่27มิถุนายน 2562 และครั้งที่17(8/2562)เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-18-5-7-62-4.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 2.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,088 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๑ จำนวน 7 ราย และอันดับ ๒ จำนวน 24 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 3.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 239 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 4.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 42 ราย ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 5.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-18-5-7-62-5.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 35 ราย ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 6 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 2.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองและเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง จำนวน 11 ราย และเกียรตินิยมเหรียญเงิน จำนวน 10 ราย ประจำปีการศึกษา 2561 2.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-18-5-7-62-5.3.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯครั้งที่ 18(9/2562)
05/07/2562
วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิจารณาลงนามคำสั่ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการ 2. นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป