งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหน่งที่พ้นวาระ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ 1. ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหน่งที่พ้นวาระ) 2. รับรองมติการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการกรณีมีความเห็นให้ไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ เห็นชอบ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.2.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา กรรมการ 3. นายกิจจา ไชยทนุ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง กรรมการ 5. ว่าที่ร้อยตรีรัชพงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางสาวณิชาพร ธรรมสอน ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.3.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ ประธานกรรมการ 2. นายสุรพล ใจวงศ์ษา กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ กรรมการ 5. นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางสาวจันจิรา สุขสามปัน ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.4.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานกรรมการ 2. นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ 3. นายนพดล มณีเฑียร กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ กรรมการ 5. นายเฉลียว นาควานิช กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางสาวอัมราพร จันทร์เที่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.5.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการ 2. นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 7. นางเฉลิมศรี สันติธรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.6.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 2. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร ชินินทร กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการ 5. นางวิไลรัตน์ ยะเชียงคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-19-31-7-62-5.7.pdf
ทั่วไป