งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาเห็นชอบและยอมรับวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานที่ ก.พ.อ. กำหนด
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ อนุมัติ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 19(10/2562)
31/07/2562
วาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : อนุมัติดังเสนอ อนุมัติ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป