งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 1.1 การเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : ประธานกรรมการคณะบุคคลฯ
มติ : รับทราบ รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 1.2 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 4.3 รายงานผลการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-4.3.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-5.2.pdf
ทั่วไป