งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 20(11/2562)
06/09/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 19(10/2562) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา
มติ : รับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไข ราย รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล จากเดิมมาประชุม เป็น ลาประชุม
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-20-6-9-62-2.1.pdf
ทั่วไป