งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 10(1/2562)
22/01/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขดังนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-10-22-1-62-2.1.pdf
ทั่วไป