งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้ทาที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 10(1/2562) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้ที่ 16
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ