งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-5.7.pdf
การแต่งตั้ง