งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 6.1 พิจารณาการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ