งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11(2/2562) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยให้เพิ่มข้อมูลการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนในระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ