งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 6.1 หารือผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ และมอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการให้ข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ