งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12(3/2562) เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับรองรายงานการประชุม
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ