งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.1.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.2 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.2.pdf
การศึกษา