งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.1 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เยี่ยมชมพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ให้ข้อเสนะแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการศึกษษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และจะนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.2 รายงานการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 3 ฉบับ และ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าประกันรถราชการภาคสมัครใจ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ รับทราลและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.2.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.3 พิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : มอบมหาวิทยาลัยเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยบวกับการเงินและงบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำมาเสนอบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิจารณาอีกครั้ง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.3.pdf
เรื่องอื่น ๆ