งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายกงานกาประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 13(4/2562) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 6.3 ให้ตัดข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ ทั้ง 7 ข้อ ออก และมติที่ประชุม ให้ตัดข้อความ "ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ" ออก
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-2.1.pdf
ทั่วไป