งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2562 (ณ วันที่ 22 เมษายน 2562)
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในการประชุมครั้งต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-4.1.pdf
การเงิน