งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาการบริหารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.10 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.10.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.11 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.11.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.12 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.12.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.13 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส เขียววิชัย และรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.13.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.14 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ ทีประชุมอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.14.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.15 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ....
ผู้นำเสนอ :
มติ : มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการและเหตุลของการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิขาการต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาอีกครั้ง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.15.pdf
ประกาศ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.16 พิจารณากำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จำนวน 70 ตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทบ.2) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.16.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.18 พิจารณาปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : 1. ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2. ที่ประชุมให้นำร่างปฏิทินการสรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบการได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.18.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็ยชอบใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และมอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดำเนินการแก้ไขตามข้อแสนอแนะ และดำเนินการจัดทำประชสพิจารณ์ให้ประชาคม มทร.ล้านนา ได้รับทราบพร้อมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนมีการประกาศใช้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.2.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ...
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ... และมอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ให้ประชาคม มทร.ล้านนา ได้รับทราบพร้อมเสอนความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนทีการประกาศใช้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.3.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.4 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็ยชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังเสนอ)
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.4.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.5 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.5.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.6.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.7.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.8.pdf
หลักสูตร
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.9 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08)
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มทร.ล้านนา ตาก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม สมอ.08) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.9.pdf
หลักสูตร