งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 14(5/2562) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.4 มติที่ประชุม จาก “ที่ประชุมความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังเสนอ” เป็น “ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังเสนอ”
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-2.1.pdf
ทั่วไป