งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 3.1 พิจารณาทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : 1. เห็นชอบให้ทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากเดิมเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 และให้ปรับปฏิทินการสรรหา 2. รับทราบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 2.1 ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก 2.1.1 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1.2 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน 2.1.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.1.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2.2.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา และมอบรองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เลือกกรรมการสรรหา จำนวน 2 คน 2.3 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2.3.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการ 2.3.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.3.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.3.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.3.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.3.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.4 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2.4.1 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการ 2.4.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.4.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.4.4 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.4.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.4.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.5.1 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการ 2.5.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.5.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.5.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.5.5 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.5.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-3.1.pdf
ทั่วไป