งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-4.1.pdf
การเงิน