งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาขอกำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง จากเงินรายได้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.1.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.10 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.10.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.11 รายงานการพิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.11.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.12 พิจารณาการปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มทร.ล้านนา ตาก) ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มทร.ล้านนา ตาก) ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร ปวส. ช่างยนต์ จำนวน 1 ห้อง 2. หลักสูตร ปวส. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.12.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : -อธิการบดีขอถอนวาระการประชุม -
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้คำสั่ง โดยแต่งตั้งให้ นางสาวสุปราณี ฟังเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.3-.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.4 พิจารณากำหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ประชุมเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย มาแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย (คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้ไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.4.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.5 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.5.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.6.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.9 วาระพิจารณาลับ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ :
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
เรื่องอื่น ๆ