งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 1.2.1 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้ทาที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 10(1/2562) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้ที่ 16
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-4.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 4.2 รายงานผลการจัดอันดับ Webometric 2019 edition will be published on the January 28
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-4.2.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 4.3 รายงานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-4.3.pdf
การเงิน
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 4.4 รายงานการรับรองผลการสำเร็จการศึกษา ราย นางสาววรรณรวี วงค์ชมภู
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-4.4.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-5.7.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 11(2/2562)
22/02/2562
วาระที่ 6.1 พิจารณาการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-11-20-2-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ