งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 1.2.1 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11(2/2562) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยให้เพิ่มข้อมูลการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนในระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.1.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.10.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.2.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.3.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.4.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.5 พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ :
มติ : ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเดิม โดยไม่มีเงินประจำตำแหน่ง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.5.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.6.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.7.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.8.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 5.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาเลือกรองศาสตราจารย์ไทย พิทย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-5.9.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 12(3/2562)
27/02/2562
วาระที่ 6.1 หารือผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ และมอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการให้ข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-12-27-2-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ