งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 1.2.1 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12(3/2562) เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับรองรายงานการประชุม
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-2.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.1.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.2 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.2.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณากำหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ เห็นชอบการกำหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนาม
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-5.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่พ้นวาระ)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-5.2.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.3 เรื่องพิจารณาทบปวนการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนการแต่งตั้งและการขอให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดีราย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นิวัตร มูลปา จากเดิม วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-5.3.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงา่นในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีที่มีความเห็นไม่ผ่านการประเมินตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย
ผู้นำเสนอ :
มติ :
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 11 ราย
ผู้นำเสนอ :
มติ :
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ผู้นำเสนอ :
มติ :
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.1 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เยี่ยมชมพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ให้ข้อเสนะแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการศึกษษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และจะนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.2 รายงานการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 3 ฉบับ และ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าประกันรถราชการภาคสมัครใจ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ รับทราลและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.2.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.3 พิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ :
มติ : มอบมหาวิทยาลัยเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยบวกับการเงินและงบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำมาเสนอบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิจารณาอีกครั้ง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.3.pdf
เรื่องอื่น ๆ