งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 1.2.1 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.1.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 4.2 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-4.2.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 6.2 รายงานการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 3 ฉบับ และ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าประกันรถราชการภาคสมัครใจ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ รับทราลและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-6.2.pdf
ข้อบังคับ