งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณากำหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผู้นำเสนอ :
มติ : เห็นชอบ เห็นชอบการกำหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนาม
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-5.1.pdf
เรื่องอื่น ๆ