งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 13(4/2562)
20/03/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่พ้นวาระ)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-13-20-3-62-5.2.pdf
การแต่งตั้ง