งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.13 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส เขียววิชัย และรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.13.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 14(5/2562)
26/04/2562
วาระที่ 5.14 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ผู้นำเสนอ :
มติ : อนุมัติดังเสนอ ทีประชุมอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-14-26-4-62-5.14.pdf
การแต่งตั้ง