งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 14(5/2562) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.4 มติที่ประชุม จาก “ที่ประชุมความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังเสนอ” เป็น “ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังเสนอ”
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 3.1 พิจารณาทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : 1. เห็นชอบให้ทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากเดิมเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 และให้ปรับปฏิทินการสรรหา 2. รับทราบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 2.1 ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก 2.1.1 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1.2 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน 2.1.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.1.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2.2.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา และมอบรองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เลือกกรรมการสรรหา จำนวน 2 คน 2.3 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2.3.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการ 2.3.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.3.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.3.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.3.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.3.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.4 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2.4.1 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการ 2.4.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.4.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.4.4 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.4.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.4.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.5.1 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการ 2.5.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.5.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.5.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.5.5 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.5.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-3.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
ผู้นำเสนอ :
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-4.1.pdf
การเงิน
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาขอกำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง จากเงินรายได้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.1.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.10 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.10.pdf
ข้อบังคับ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.11 รายงานการพิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.11.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.12 พิจารณาการปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มทร.ล้านนา ตาก) ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มทร.ล้านนา ตาก) ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร ปวส. ช่างยนต์ จำนวน 1 ห้อง 2. หลักสูตร ปวส. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.12.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : -อธิการบดีขอถอนวาระการประชุม -
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้คำสั่ง โดยแต่งตั้งให้ นางสาวสุปราณี ฟังเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.3-.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.4 พิจารณากำหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ประชุมเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย มาแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย (คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้ไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.4.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.5 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.5.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.6 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยเสนอประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามข้อบังคับ ต่อไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.6.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.9 วาระพิจารณาลับ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ :
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
เรื่องอื่น ๆ