งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาขอกำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง จากเงินรายได้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-5.1.pdf
เรื่องนโยบาย
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ
ไฟล์แนบ : เอกสารลับ
ทั่วไป