งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 14(5/2562) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.4 มติที่ประชุม จาก “ที่ประชุมความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังเสนอ” เป็น “ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังเสนอ”
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 3.1 พิจารณาทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : 1. เห็นชอบให้ทบทวนปฏิทินการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากเดิมเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 และให้ปรับปฏิทินการสรรหา 2. รับทราบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 2.1 ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก 2.1.1 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1.2 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน 2.1.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.1.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการสรรหา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2.2.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา และมอบรองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เลือกกรรมการสรรหา จำนวน 2 คน 2.3 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2.3.1 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการ 2.3.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.3.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.3.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.3.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.3.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.4 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2.4.1 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานกรรมการ 2.4.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.4.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.4.4 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.4.5 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นกรรมการ 2.4.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.5.1 รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร เป็นประธานกรรมการ 2.5.2 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการ 2.5.3 รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ เป็นกรรมการ 2.5.4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นกรรมการ 2.5.5 รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการ 2.5.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-15-30-5-62-3.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่ 15(6/2562)
30/05/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เพิ่มเติม)
ผู้นำเสนอ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มติ : -อธิการบดีขอถอนวาระการประชุม -
ไฟล์แนบ :
ทั่วไป