งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 1.1 การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : ประธานกรรมการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-1.1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 1.2 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 15(6/2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.3 จาก “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล” เป็น “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน”
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-4.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ราย ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 2.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,473 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน 56 ราย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน 123 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 3.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 315 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 4.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 93 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 5.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.1.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ (Improvement Plan)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ (Improvement Plan) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.2.pdf
ประกันคุณภาพ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแล้วเสร็จ ดังนี้ 1.แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ โสตถิกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2.แต่งตั้งให้นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.3.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.4 วาระพิจารณาลับ
ผู้นำเสนอ :
มติ :
ไฟล์แนบ :
เรื่องอื่น ๆ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.1 หารือขั้นตอนการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการดำเนินการดังเสนอ ทั้งนี้ สำหรับลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์เห็นชอบให้ใช้วิธีการจับฉลาก และให้เริ่มดำเนินการสรรหาฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.2 การขอลาออกจากกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของ รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ และ แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ทำหน้าที่กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.2.pdf
การแต่งตั้ง
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.3 กำหนดวันประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.3.pdf
เรื่องอื่น ๆ