งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 1.1 การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : ประธานกรรมการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-1.1.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 1.2 กรรมการลาประชุม
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-1.2.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 4.1 รายงานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-4.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.2 การขอลาออกจากกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : รับทราบ ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของ รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ และ แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ทำหน้าที่กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.2.pdf
การแต่งตั้ง