งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.2 พิจารณาการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ (Improvement Plan)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ (Improvement Plan) ดังเสนอ
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.2.pdf
ประกันคุณภาพ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.1 หารือขั้นตอนการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการดำเนินการดังเสนอ ทั้งนี้ สำหรับลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์เห็นชอบให้ใช้วิธีการจับฉลาก และให้เริ่มดำเนินการสรรหาฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.1.pdf
ทั่วไป
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 6.3 กำหนดวันประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : เห็นชอบ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-6.3.pdf
เรื่องอื่น ๆ