งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ 1.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ราย ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 2.อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,473 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน 56 ราย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน 123 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 3.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 315 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 4.อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 93 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 5.รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.1.pdf
การศึกษา
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : อนุมัติดังเสนอ ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแล้วเสร็จ ดังนี้ 1.แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ โสตถิกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2.แต่งตั้งให้นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-5.3.pdf
การแต่งตั้ง