งานสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา:: สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ::

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ครั้งที่16(7/2562)
27/06/2562
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 15(6/2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ผู้นำเสนอ : เลขานุการ
มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.3 จาก “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล” เป็น “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน”
ไฟล์แนบ : มติ-คณะบุคคลแทนสภา-16-27-6-62-2.1.pdf
ทั่วไป