โลโก้เว็บไซต์  รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับ ส.วัฒนธรรมไทยจีนฯ  | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับ ส.วัฒนธรรมไทยจีนฯ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)  เข้าร่วมในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการยกระดับความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ผ่านกลไกลทางด้านวัฒนธรรม ตลอดความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นสะพานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาตลอดจนองค์ความรู้ อันจะส่งเสริมให้พันธกิจด้านการพัฒนาการศึกษา ของ มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา