โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 


พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิจิตร รักราษฎร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศเนติ จริภาสอังกรู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                       
                    รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                                                           

                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน                                                                       นายจักรพันธ์ุ  รอดทรัพย์                       
                                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี
                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           


รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(รองอธิการบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(รองอธิการบดี)

นายกิจจา ไชยทนุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี
)


นายนพดล มณีเฑียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการวิทยาลัย)


นายประเสริฐ ลือโขง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสำนัก)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสถาบัน)


นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


รองศาสตราจารย์พายัพ เกตุชั่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 


รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 


นางพรนภา อุ่นใจจม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวปาริฉัตต์  อธิพรหม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์  เฉลิมเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 


 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา