โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 

รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 


ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
กรรมการ


ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะแนติ
กรรมการ


พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
กรรมการ


นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร
กรรมการ


นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ 

 


รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นางพรนภา อุ่นใจจม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา