โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 

 

 

ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายกสภามหาวิทยาลัย

 
 

 
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 


รศ.ดร.พินิติ ระตนานุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวสุพัตรา สังข์มงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเจน นำชัยศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอุดม มณีขัติย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายกร จันทรวิโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายอนันท์ ทับเกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายนฐนัธย์ ใยบัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เทอดทูล โตคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร
รักษาการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ปุณณยสิริ บุญเป็ง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา