โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 


พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิจิตร รักราษฎร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศเนติ จิรภาสอังกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                       
                    รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                                                           

                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ุ  รอดทรัพย์                       
                                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี
                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           


รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(รองอธิการบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(รองอธิการบดี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี)


อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสิรฐ ลือโขง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

รองศาสตราจารย์พายัพ เกตุชั่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
 
รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางพรนภา อุ่นใจจม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวปาริฉัตต์  อธิพรหม
 
นายพัฒนพงศ์  เฉลิมเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา