โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อ


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1007,1010 , โทรสาร : 0 5392 1444 ต่อ 1010 
อีเมล์ : president_rmutl@hotmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา