โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2565 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิทินสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา