โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2566 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิทินสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา