โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย


ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

นางพรนภา อุ่นใจจม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาววัชรียา  อริวรรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพีรวัฒน์  ไชยแก้วเมร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมปรารถนา ยอดชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวุฒิพร  น้ำผึ้ง

เจ้าหน้าที่โสตฯ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา