โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 


นางพรนภา อุ่นใจจม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา