โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร งานสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

นางพรนภา อุ่นใจจม

หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย

นางสาววัชรียา  อริวรรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพีรวัฒน์  ไชยแก้วเมร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมปรารถนา ยอดชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา