โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย2564 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย2564


 

นายกสภา
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิจิตร รักราษฎร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศเนติ จริภาสอังกรู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
        กรรมการสภามหาวิทยาลัย           ผู้ทรงคุณวุฒิ

   


ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 


รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์
ทองปรอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี

 


นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


นายนพดล มณีเฑียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย)


นายกิจจา ไชยทนุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย)ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก)


นายประเสริฐ ลือโขง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก)


รองศาสตราจารย์พายัพ เกตุชั่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


นายนที สัมปุรณะพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


รองศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 


รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางพรนภา  อุ่นใจจม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวปาริฉัตต์  อธิพรหม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์  เฉลิมเมือง 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา