โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย2564 | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย2564


 

นายกสภา
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิจิตร รักราษฎร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศเนติ จริภาสอังกรู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   


ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี วิบูลย์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 


รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 


นายสุรพล ใจวงศ์ษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
อธิการบดี

 


นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


นายนพดล มณีเฑียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย)


นายกิจจา ไชยทนุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย)ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก)


นายประเสริฐ ลือโขง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก)


รองศาสตราจารย์พายัพ เกตุชั่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


นายนที สัมปุรณะพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


รองศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา