โลโก้เว็บไซต์ องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา