โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 - 2564
รศ.อานนท์ เที่ยงตรง

รศ.อานนท์ เที่ยงตรง

ปี พ.ศ. 2561


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 - 2564
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภา มทร.ล้านนา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา

ปี พ.ศ. 2556 - 2560 (วาระที่ 3)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภา มทร.ล้านนา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา

ปี พ.ศ. 2552 - 2555 (วาระที่ 2)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภา มทร.ล้านนา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา

ปี พ.ศ. 2549 - 2552 (วาระที่ 1)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา